Eden Prairie

Contact CrossFit Eden Prairie Today!

6883 Washington Ave South

Edina, MN

952-942-2189

info@crossfitedenprairie.com

Picture of our Eden Prairie CrossFit gym location.
Picture of our Eden Prairie CrossFit gym.

#WorkHardBeNice